Демографічний стан населення Запорізької області за 2016−2018 роки

За даними Головного управління статистики у Запорізькій області станом на 01.01.2018 року загальна чисельність постійного населення складає 1722382  осіб.

Чисельність  постійного населення Запорізької області
станом 01.01.2016-2018 рр.  за віковими категоріями

2016 р.

2017 р.

2018 р.

+/-, абс.ч.

+/-, %

Все населення

1752853

1738699

1722382

-30471

-1,7

Діти 0-17 р.

293007

294190

294644

+1637

+0,6

Дорослі 18 р. і старші

1459846

1444509

1427738

-32108

-2,2

Працездатне населення: чоловіки 16-59 р., жінки 16-54 р. (2016-2017 рр.), чоловіки та жінки 16-59 р. (2018 р.)

998998

979786

1036424

+37426

+3,7

Населення старші працездатного віку: чоловіки 60 р. і старші, жінки 55 р. і старші (2016-2017 рр.), чоловіки та жінки 60 р. і старші (2018 р.)

488088

491415

418324

-69764

-14,3

 В порівнянні з 2016 роком кількість загального постійного населення області зменшилась на 30471, або 1,7%, в т.ч. міське населення області на 22283, або 1,7%, сільське – 8188, або 2,0%.

За звітний період чисельність дорослого населення зменшилась на 32108, або 2,2%, населення старше працездатного віку на 69764, або 14,3%. Одночасно відмічається збільшення кількості дитячого населення (0-17 років) на 1637, або 0,6%, населення працездатного віку на 37426, або 3,7%.

Розподіл населення області за місцем проживання складає: 2016 – 2017 рік міського населення − 77,0%, сільського – 23%; 2018 рік міського населення − 77,1%, сільського – 22,9%. По Україні в 2018 році міського – 69,0%, сільського − 31,0%.

В статевій структурі всього населення області стабільно переважають жінки – 54,3% (2016 р. − 54,3%; 2017 р. − 54,3%), чоловіки – 45,7% (2016 р. – 45,7%; 2017 р. – 45,7%). По Україні у 2018 році відповідно 53,7% та 46,3%.

В віковій структурі населення області спостерігається подальше старіння населення. Питома вага населення 60 років і старші серед всього населення області має тенденцію до збільшення і у 2018 році складає 24,3% (2016 р. − 23,5%; 2017 р. – 23,9%), що по шкалі Россета 18,0% і більше розцінюється «як надзвичайно високий рівень демографічної старості». По Україні у 2018 році – 22,9%.

Питома вага дітей (0-17 років) збільшилась, в 2018 році складає 17,1% (2016 р. – 16,7%; 2017 р. – 16,9%). По Україні у 2018 році – 18,0%. Питома вага дорослого населення навпаки зменшилась, в 2018 році складає 82,9% (2016 р. − 83,3%; 2017 р. – 83,1%). По Україні у 2018 році – 82,0%. Питома вага населення працездатного віку в 2018 році складає 60,2% (2016 р. – 57,0%; 2017р. – 56,3%). По Україні у 2018 році − 60,7%.

У зв’язку з зазначеною вище віковою структурою населення області, демографічне «навантаження» на осіб працездатного віку є несприятливим.

В 2018 році демографічне «навантаження» в області (з розрахунку на 1000 осіб постійного населення у віці 16-59 років) становить 662 осіб, в т.ч. особами у віці 0-15 років – 258; 60 років і старші – 404, в 2016 році ці показники складали відповідно 629 (247 та 382), в 2017 році − 646 (253 та 393). По Україні в 2018 році – 647 (269 та 378).

Демографічна ситуація по області, як і в цілому по Україні, є однією з найбільш гострих соціальних проблем. Спостерігається високий рівень смертності та низький – народжуваності. За даними Головного управління статистики на 01.12. 2018 року зареєстровано записів громадянського стану про народження живих дітей − 11781, про смерть − 25466. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 52 живонароджених. Показник смертності на 01.12. 2018 року – 16,2 (на 1000 середньо-наявного населення) перевищує показник народжуваності на 01.12. 2018 року – 7,5 в 2,2 рази (2016 р. – в 1,8 рази ; 2017 р. – в 2,0 рази), по Україні за 2017 рік – в 1,6 рази. Природний убуток населення області на 01.12. 2018 року складає 13685 осіб. або (-8,7).

 Демографічні показники населення області за 2016-2018* рр.
за даними Головного управління статистики
(на 1000 середньо-наявного населення)

Все населення

Україна
2017 р.

 Область

     2016 р.

 2017 р.

 2018 р.

Народжуваність

9,0

8,2

7,5

8,6

Смертність

16,1

16,0

16,2

13,5

Природний рух

-7,1

-7,8

-8,7

-4,9

*попередні дані

Загальний коефіцієнт народжуваності в області за звітний період знизився на 16,7% (2018 р. −7,5; 2017 р. – 8,2; 2016 р. – 9,0) на 1000 середньо-наявного населення. По Україні за 2017 р − 8,6.

Впродовж 2018 року найвищі показники народжуваності в районах: Бердянському (10,7), В.-Білозерському (9,3), Веселівському, К.-Дніпровському, Приморському по (8,6), Пологівському (8,5) та в місті Мелітополь (9,3), найнижчі − в Розівському (5,5), Н.Миколаївському (6,6), Більмацькому (6,8) та в містах: Запоріжжя, Енергодар по 6,8.

Загальний коефіцієнт смертності в області за останні три роки коливається по роках 2016 – 2017 рр. − знизився на 0,6%, 2017 – 2018 рр. – зріс на 1,3% (2016 р. – 16,1; 2017 р. – 16,0; 2018 р. – 16,2), в розрахунку на 1000 середньо-наявного населення. По Україні за 2017 р. – 13,5.

У 2018 році найбільші рівні смертності зареєстровані в районах: Розівському (23,4) Більмацькому (22,4), Г.-Пільському (22,1), Н.Миколаївському (20,3), Пологівському (20,0), Бердянському та Приморському по (19,5), Якимівському (19,0) найнижчі в містах: Енергодар (10,6), Мелітополь (13,9), Запоріжжя (14,8).

Стабільне зростання смертності спостерігається у районах: Г.-Пільському – на 20,8% (2018 р. – 22,1; 2017 р. – 20,7; 2016 р. – 18,3), Приморському – на 14,7% (2018 р. −19,5; 2017 р. – 19,3; 2016 р. – 17,0), Вільнянському – на 7,7% (2018 р. – 18,1; 2017 р. – 17,4; 2016 р. – 16,8).

Природний рух в області від’ємний, як за рахунок високого загального коефіцієнта смертності, так і за рахунок низького загального коефіцієнта народжуваності і у 2018 році дорівнює (-8,7), у 2017 р. (-7,8), у 2016 р. (-7,1). По Україні за 2017 р. (-4,9).

По всіх регіонах області природний рух в 2018 році є від’ємним, найвищі в районах: Розівському (-17,9), Більмацькому (-15,6), Н.Миколаївському та Г.-Пільському по (-13,7),  Михайлівському (-12,4), Пологівському (-11,5), найнижчі – в містах: Енергодар (-3,8), Мелітополь (-4,6).