ДЕМОГРАФІЧНИЙ СТАН НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2018−2020 РОКИ

За даними Головного управління статистики у Запорізькій області станом на 01.01.2020 року загальна чисельність постійного населення складає 1 686 612 осіб.

Чисельність наявного населення в Запорізькій області, за оцінкою, на 01.01.2021 р. становила 1 666 515 осіб.

Чисельність постійного населення Запорізької області
станом на 01.01.2018-2020 рр. за віковими категоріями

2018 р. 2019 р. 2020 р. +/-, абс.ч. +/-, %
Все населення 1722382 1705047 1686612 -35770 -2,1
Діти 0-17 р. 294644 293207 290504 -4140 -1,4
Дорослі 18 р. і старші 1427738 1411840 1396108 -31630 -2,2
Працездатне населення:
чоловіки та жінки 16-59 р.
1036424 1017605 999453 -36971 -3,6
Нас. старші працездатного віку:
чоловіки та жінки 60 р. і старші
418324 422025 425618 +7294 +1,7

За останні три роки загальна чисельність постійного населення області зменшилась на 35770 осіб, або 2,1%, в т.ч. міське населення − на 25259, або 1,9%, сільське – на 10511, або 2,7%. Чисельність дорослого населення зменшилась на 31630, або 2,2%, чисельність дитячого населення (0-17 років) зменшилась на 4140, або 1,4%.

Розподіл населення області за місцем проживання: 2020 рік − міського населення − 77,2% (2018 − 2019 рр. по 77,1%), сільського − 22,8% (2018 – 2019 рр. по 22,9%). Показник по Україні за 2020 рік − відповідно 69,3% міського та 30,7% сільського населення.

В статевій структурі всього населення області на протязі трьох років стабільно переважають жінки – 54,3%, чоловіки – 45,7%. Показник по Україні за 2020 рік − відповідно 53,6% та 46,4%.

В віковій структурі населення області спостерігається подальше старіння населення. Питома вага населення 60 років і старші серед всього населення області має тенденцію до збільшення і у 2020 році складає 25,2% (2018 р. − 24,3%; 2019 р. – 24,8%), що по шкалі Россета 18,0% і більше розцінюється «як надзвичайно високий рівень демографічної старості». Показник Україні за 2020 рік – 23,9%.

Демографічна ситуація по області є однією з найбільш гострих соціальних проблем. Спостерігається високий рівень смертності та низький – народжуваності. За даними Головного управління статистики в 2020 році зареєстровано записів громадянського стану про народження живих дітей − 10523, про смерть − 29388. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 36 живонароджених (2018 р. – 45; 2019 р. – 41), по Україні за 2020 рік – 48. Показник смертності – 17,5 (на 1000 середньо-наявного населення) перевищує показник народжуваності – 6,3 в 2,8 рази (2018 р. – в 2,2 рази; 2019 р. – в 2,4 рази), показник по Україні за 2020 рік – в 2,1 рази. Природний убуток населення області за 2020 рік складає 18865 осіб (2018 р. – 15163; 2019 р. – 16280).

 Демографічні показники населення області за 2018-2020* рр.
за даними Головного управління статистики
(на 1000 середньо-наявного населення)

Область Україна
  2020* р.
 2018 р. 2019 р. 2020 р.
Народжуваність 7,4 6,8 6,3 7,0
Смертність 16,3 16,4 17,5 14,8
Природний рух -8,9 -9,6 -11,2 -7,8

Загальний коефіцієнт народжуваності в області за останні три роки знизився на 14,9% (2018 р. – 7,4; 2019 р. – 6,8; 2020 рік – 6,3 на 1000 середньо-наявного населення), та є меншим ніж по Україні за 2020 рік (7,0) на 10,0%.

Впродовж 2020 року найвищі показники народжуваності в районах: Чернігівському (7,8), Великобілозерському (7,8), Вільнянському (7,6), Бердянському (7,5), Пологівському (7,4) та в місті Мелітополь (7,7), найнижчі − в Розівському та в Токмацькому по (5,8) та в містах: Запоріжжя (5,6), Бердянськ (5,7).

Загальний коефіцієнт смертності в області за останні три роки зріс на 7,4% (2018 р. – 16,3; 2019 р. – 16,4; 2020 р. – 17,5 на 1000 середньо-наявного населення), та є вищим ніж по Україні за 2020 рік (14,8) на 18,2%.

У 2020 році найвищий рівень смертності зареєстровано в районах: Гуляйпільському (21,8), Більмацькому (21,4), Бердянському (20,9), Чернігівському (20,6), Токмацькому (20,0), Приморському (19,9), найнижчий в місті: Енергодар (13,0).

Природний рух в області від’ємний, як за рахунок високого загального коефіцієнта смертності, так і за рахунок низького загального коефіцієнта народжуваності у 2020 році дорівнює (-11,2), у 2019 році (-9,6), у 2018 році (-8,9). Показник по Україні за 2020 рік (-7,8).

По всіх регіонах області природний рух в 2020 році є від’ємним, найвищий в районах: Гуляйпільському (-14,9), Більмацькому (14,4), Токмацькому (-14,2), Розівському (13,8), найнижчий – в містах: Енергодар (-6,9), Мелітополь (-8,6).

Структура смертності в області за причинами смерті досить стабільна: основна частка смертей припадає на захворювання системи кровообігу, новоутворення та зовнішні причини смерті і є причинами 83,4% серед усіх смертей 2020 року (2018 р. – 84,8%, 2019 р. – 84,9%). Показник по Україні за 2020 рік – 83,4%.

Вирішальний вплив на показники смерті має смертність від хвороб системи кровообігу у 2020 році займає − перше рангове місце – 62,6% серед усіх причин смерті, або 1096,9 на 100 тис. середньо-наявного населення;

– на другому місці посідають новоутворення – 15,3%, або 267,9;

– на третьому місці в структурі займає смертність від зовнішніх причин смерті – 5,5%, або 96,8;

– на четвертому місці – COVID-19 – 3,6%, або 63,7.

Хвороби системи кровообігу, як основна причина смерті за 2020 рік визнана в 18394 випадках (2018 р. – 17397, 2019 р. – 17492).

Новоутворення, як основна причина смерті за 2020 рік були визнані в 4492 випадках (2018 р. – 4524; 2019 р. – 4487;).

 Основні причини смертності населення області за 2018-2020 рр.
за даними Головного управління статистики
(на 100 тис. середньо – наявного населення)

Причина смерті Показники Україна 2020 рік
2018 2019 2020
Всього померлих від усіх причин 1625,6 1639,9 1752,4 1477,6
Інфекційні та паразитарні хвороби 24,3 25,0 19,3 16,3
Новоутворення 263,9 264,5 267,9 186,5
в т.ч. злоякісні новоутворення 261,7 262,1 265,8 184,8
Хвороби системи кровообігу: 1014,7 1031,0 1096,9 979,1
ішемічна хвороба серця 576,3 582,7 636,4 682,7
в т.ч. інфаркт міокарда 40,94 44,8
цереброваскулярні хвороби 280,9 293,5 308,8 187,2
в т.ч. інсульти (всі форми) 115,1 118,5
COVID -19 63,7 49,6
Хвороби органів дихання 34,2 37,1 44,4 40,0
Хвороби органів травлення 58,3 58,2 61,1 58,0
Зовнішні причини смерті 99,4 97,4 96,8 67,2

Показник смертності від усіх причин по області протягом трьох років зріс на 7,8% (2018 р. – 1625,6; 2019 р. – 1639,9; 2020 р. − 1752,4 на 100 тис. середньо-наявного населення). Показник по Україні за 2020 рік – 1477,6.

Коливання показника по роках − відбулося по наступним причинам смертності:

Інфекційні та паразитарні хвороби: 2018 – 2019 рр. – збільшився на 2,9%; 2019 – 2020 рр. – зменшився на 22,8% (2018 р. – 24,3; 2019 р. – 25,0; 2020 р. – 19,3), по Україні за 2020 рік – 16,3;

  • хвороби органів травлення: 2018 – 2019 рр. – зменшився на 0,2%; 2019 – 2020 рр. – збільшився на 5,0% (2018 р. – 58,3; 2019 р. – 58,2; 2020 р. – 61,1), показник по Україні за 2020 рік – 58,0.

Стабільне збільшення показника смертності відбулося по наступним причинам смертності:

  • новоутворення − на 1,5% (2018 р. – 263,9; 2019 р. – 264,5; 2020 р. – 267,9), по Україні за 2020 рік – 186,5;
  • хвороби органів дихання – на 29,8% (2018 р. – 34,2; 2019 р. – 37,1; 2020 р. – 44,4 ), по Україні за 2020 рік – 40,0;
  • хвороби системи кровообігу – 8,1% (2018 р. – 1014,7; 2019 р. – 1031,0; 2020 р. – 1096,9), по Україні за 2020 рік – 979,1.

Стабільне зниження показника смертності відбулося по наступним причинам смертності:
зовнішні причини смерті – на 2,6% (2018 р. – 99,4; 2019 р. – 97,4; 2020 р. − 96,8), по Україні за 2020 рік – 67,2.